Akty prawne

Poniżej przedstawiamy obowiązujące normy prawne. Znając je masz pewność co do swoich praw i obowiązków.

Pozwolenie na broń/pracownicy administracji publicznej

 • Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 98, poz. 1070.
 • Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 26, poz. 263
 • Dziennik Ustaw nr 150 z 2002 r. poz. 1246.
 • Dziennik Ustaw nr 158 z 2003 r. poz. 1536.
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 • Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. nr. 79, poz. 898.
 • Dz.U. 2002 nr 12 poz. 117
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
 • Zmiany: Dz. U. z 2001 r. nr. 22, poz. 261; z 2002 r. nr. 68, poz. 630.
 • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z późn. zm).

Kierowcy

 • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 tekst jednolity z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151)
 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).

Operatorzy

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Pracownicy ochrony z licencją

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z późn. zm).